Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Ulla Kerge Disain OÜ (edaspidi: UKD) kogub ja töötleb oma klientide isikuandmeid.
Privaatsustingimused kehtivad kõikidel juhtudel, mil UKD kogub ja töötleb füüsiliste isikutest klientide (edaspidi Klient) isikuandmeid – eelkõige osas, milles UKD kogub ja töötleb Sisustussalong U&K Interiors e-poe (edaspidi: e-pood) Klientide isikuandmeid.
Privaatsustingimused on e-poe kasutustingimuste lahutamatu osa. E-poe kasutustingimustega on võimalik tutvuda siin.

Isikuandmete vastutav töötleja
Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Ulla Kerge Disain OÜ registrikoodiga 11023949 ja aadressiga Ümarmäe 20A, 92414 Kärdla, Hiiumaa vald.
Käesolevate privaatsustingimuste ja muude kliendi isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste või muredega palub UKD võtta ühendust e-posti aadressil info@sisustussalong.ee.

Isikuandmete kogumise põhimõtted
UKD kogub Kliendi isikuandmeid Kliendi nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Kliendi poolt UKD toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. UKD kogub Kliendi isikuandmeid ainult juhul, kui Klient edastab sellist teavet vabatahtlikult.

Nõusoleku andmise viis
Veebilehe kaudu oma isikuandmeid UKD-le edastades UKD teenuste kasutamiseks annab Klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks märke tegemisega vastavasse lahtrisse „Olen tutvunud Ulla Kerge Disain OÜ privaatsustingimustega ning annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks“.
Muul viisil oma isikuandmete edastamisel annab Klient nõusoleku isikuandmete töötlemiseks kirjalikult taasesitatavas vormis.
UKD töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.
UKD eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis tõendama isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted
UKD kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
– seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ausal ja seaduslikul teel;
– eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
– minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
– kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid kasutatakse muudel eesmärkidel üksnes Kliendi nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
– andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
– turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks rakendatakse turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
– individuaalse osaluse põhimõte – Klienti teavitatakse tema kohta kogutavatest andmetest, talle võimaldatakse juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

Töödeldavad isikuandmed
UKD võib teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Kliendi nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, kauba kohaletoimetamise aadress, pangakonto number, kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu), klienditoe andmed.

Veebilehe külastamisel võib UKD koguda Kliendilt isikustamata andmeid digitaalsete seadmete poolt edastatud tehnilise info (küpsised) kaudu nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet.
UKD töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse statistika koostamise ja veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.
UKD veebilehte kasutama asudes nõustub Klient isikustamata andmete kogumisega.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid
UKD kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
– Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ning kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi);
– Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
– Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
– UKD pakutavatest toodetest ja teenustest huvitatud Klientidega suhtluseks (sh e-kirja teel, sotsiaalmeedia vahendusel ning vajadusel telefoni teel);
– Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

UKD töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Vastavalt tellimusele võib UKD edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud transporditeenuse osutamiseks Kliendile, veoteenust osutavale ettevõttele.
Muudel juhtudel UKD ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel
Kliendil on igal ajal õigus pöörduda UKD poole vastavasisulise kirjaliku ja vabas vormis taotlusega (info@sisustussalong.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:
– õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;
– õigus nõuda andmete parandamist;
– õigus nõuda andmete kustutamist;
– õigus piirata isikuandmete töötlemist;
– õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
– õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
– õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (www.aki.ee)

UKD-l on igal ajal õigus privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad privaatsustingimused on alati kättesaadavad UKD veebilehel.